Visos teisės saugomos. Vilkaviškio r. Kybartų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vištyčio g. 38, LT-70428 Kybartai, Vilkaviškio r. Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas 190480361, tel. (8 342) 30 589, el. p. kybartuazuoliukas@vilkaviskis.lt

Vilkaviškio r. Kybartų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir „Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams“ pagrindu parengtais įstaigos nuostatais.

 

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS (http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458774)

 

VALSTYBINĖ ŠVIETIMO 2013–2022 METŲ STRATEGIJA (https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1fb6cc089d911e397b5c02d3197f382)

 

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS 21:2011 „MOKYKLA, VYKDANTI BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404809&p_query=&p_tr2=)

 

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 75:2016 „ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF02472A1EBF/iMvQraSXxp)

 

Pradinio ugdymo organizavimą reglamentuojantys teisės aktai 

(http://www.smm.lt/ugdymas/bendrasis/ugd_programos.htm)